หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย  
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
   
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการในองค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของชุมชน
 
ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจารีตประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน