ท่านต้องการให้ อบต.สายตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 19 )
38.00%
ด้านการบริการประชาชน ( 2 )
4.00%
ด้านสาธารณสุข ( 2 )
4.00%
ด้านการศึกษา ( 6 )
12.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 17 )
34.00%
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 4 )
8.00%