หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 
 

     
 
สร้างจิตสำนึกและการตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
 
การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
 
 

     
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
 
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
 
การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.
 
ปรับปรุงและพัฒนารายได้
 
ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริการประชาชน
 
 

     
 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
 
พัฒนาสินค้าและการบริการการท่องเที่ยว