หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู


นางสาวปรียานัฏ ชาญศรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
กองการศึกษาฯ
 


นายชินาธิป แสงงาม
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายอนุกูล จันทรพุทรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสุภาพ วงษาจันทร์
ครู


นางจตุพร มุดหิน
ครู


นางเสาวลักษณ์ โพธิ์งาม
ครู


นางอำพร สันอาษา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสงวน สุรศ
ผู้ดูแลเด็ก