หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นางสาวนพรัตน์ หาญนาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู


นางสาวปรียานัฏ ชาญศรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
กองคลัง
 


นางรัชนี นิพรรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอัญชิษฐา ลิยี่เก
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวศิริวรรณ เครือศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวปัทมากร สวัสดิ์รัมย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวกนกวรรณ บาลโสง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ