หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นายทองสุข แย้มประโคน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู


นางสาวปรียานัฏ ชาญศรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
กองคลัง
 


นางรัชนี นิพรรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวอัญชิษฐา ลิยี่เก
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวปัทมากร สวัสดิ์รัมย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวกนกวรรณ บาลโสง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


นางสาวนิลาวรรณ พร้อมไธสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจุฑามาศ เพชรใสดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์เงิน
จ้างเหมาบริการผู้ชาวยการเงินและบัญชี