หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นายวุฒิไกร คงนันทะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู


นางบุญธรรม ปักกาโต
รองปลัด อบต.สายตะกู
 
สำนักงานปลัด
 


นางกรชนก ราชประโคน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายโอภาส เพ็งประโคน
นิติกร


นายเรวัต รองจัสตุ
นักทรัพยากรบุคคล


นายสมคิด ติดชม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบันลือศักดิ์ คำเนตร
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวธิดารัตน์ มารศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายชิษณุพงศ์ สวยประโคน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ