หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 

 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคน่า 2019  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกูได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกคำแนะนำการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษา และกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ที่กำหนดแจ้งให้ปิดสถานศึกษาทุกสังกัดทุกแห่ง และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) #เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว มิให้เกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงประกาศ #ปิดการเรียนการสอน #ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2563  #ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 เม.ย. 2563 เวลา 12.01 น. โดย คุณ สิทธิศักดิ์ โคตรชมภู

ผู้เข้าชม 55 ท่าน