หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นายเติม ไกรประโคน
ประธานสภา อบต.สายตะกู
 


นายบุญเสริม เม็งประโคน
รองประธานสภา อบต.สายตะกู


นายวุฒิไกร คงนันทะ
เลขานุการสภา อบต.สายตะกู
 
 


นายพรมมา เหล็กศรี
สมาชิกสภา หมู่ 7


นางอุลัยวัน สีดาจร
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายสมศักดิ์ โนนน้อย
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายคงฤทธิ์ แพงเจริญ
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายสีฟอง ลาภสาร
สมาชิกสภา หมู่ 9


นายบรรจง เกษศรีรัตน์
สมาชิกสภา หมู่ 9


นายศราวุธ พิประโคน
สมาชิกสภา หมู่ 10


นายฉำ เมินธนู
สมาชิกสภา หมู่ 10


นายประจิตร เตียกประโคน
สมาชิกสภา หมู่ 11