หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นายเติม ไกรประโคน
ประธานสภา อบต.สายตะกู
 


นายบุญเสริม เม็งประโคน
รองประธานสภา อบต.สายตะกู


นายวุฒิไกร คงนันทะ
เลขานุการสภา อบต.สายตะกู
 
 


นางสงวน นรัฐกิจ
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายถาวร เสาสิริ
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายบุญโฮม ใจเที่ยง
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางสมบัติ สุขเป็ง
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายสวาย เสนาบุญ
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายเทียว แว่นประโคน
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายถนัด ลิยี่เก
สมาชิกสภา หมู่ 5


นายทองใบ พันธ์ไผ่
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายเดช พันธ์ศรี
สมาชิกสภา หมู่ 6