หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
 


นายประจิตร เตียกประโคน
ประธานสภา อบต.สายตะกู
 


นายถนัด ลิยี่เก
รองประธานสภา อบต.สายตะกู


นายสายยัน ยุดรัมย์
เลขานุการสภา อบต.สายตะกู
 
 


นายถาวร เสาศิริ
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายเชียง เสาะสืบงาม
สมาชิกสภา หมู่ 2


นายปรีชา ศาลาแดง
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายสวาย เสนาบุญ
สมาชิกสภา หมู่ 4


นายถนัด ลิยี่เก
สมาชิกสภา หมู่ 5


นายถาวร กำปั่นทอง
สมาชิกสภา หมู่ 6


นายพรมมา เหล็กศรี
สมาชิกสภา หมู่ 7


นายสายยัน ยุดรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ 8


นายสีฟอง ลาภสาร
สมาชิกสภา หมู่ 9