หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
 

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายโท 9
 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สายตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 7 [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 17 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 62 
ประกาศอบต.สายตะกู เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาแ [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 82 
ประกาศ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 138 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริห [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 17 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู สมัยวิสามัญ สมัยที่2 [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจรแอสฟัลค์คอนกรีต หนา 0.05 [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 57 
ประกาศ อบต.สายตะกู เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 67 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 111 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี นายวุฒิไกร ฉิมงา [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 137 
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
 
 
สามารถสอบถามผ่านทางเว็ปบอร์ดได้แล้วนะครับวันนี้ (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 140  ตอบ 2  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (17 ก.ค. 2562)    อ่าน 103  ตอบ 0  

 
 
บร 0023.5/680 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 21 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/18223 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 17 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว684 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว683 การส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/18038 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)  [ 14 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/17964 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 14 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว6311 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประก  [ 11 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว6310 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 11 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว6235 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2565)  [ 9 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว6233 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/;6232 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/;6231 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565)  [ 8 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/17380 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 3 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว6074 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 2 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว609 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 2 พ.ย. 2565 ]  
0023.5/ว5973 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหนี้ที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดย  [ 28 ต.ค. 2565 ]  
0023.5/ว5925 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ต.ค. 2565 ]  
บร 0023.5/ว619 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  [ 26 ต.ค. 2565 ]  
0023.5/ว5918 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน 2565  [ 26 ต.ค. 2565 ]  
0023.5/ว5890 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ต.ค. 2565 ]  
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
facebook
อบต. สายตะกู
facebook
อบต. สายตะกู
อบต. สายตะกู
 
อบต. สายตะกู จ.บุรีรัมย์
CLICK