หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
 

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายโท 9
 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สายตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี นายวุฒิไกร ฉิมงา [ 8 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศ อบต.สายตะกู เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 89 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 53 
คำสั่งมอบหมายงานกองการศึกษาฯ [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.กองฯ [ 14 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 38 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต. [ 9 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 49 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27 พ.ค. 65 [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวด [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนําใบกัญชามาใช้ในการทํา ประกอบ หรือปรุงอา [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องใน วันงดสู [ 25 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 
ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกค [ 24 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 57 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
 
 
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2455  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2446  [ 11 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2460  [ 11 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2463 [รายชื่อ]  [ 11 ส.ค. 2565 ]
กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2452  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนกำหนดวันรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศครั้งแรก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2449  [ 11 ส.ค. 2565 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
 
 
สามารถสอบถามผ่านทางเว็ปบอร์ดได้แล้วนะครับวันนี้ (11 พ.ค. 2565)    อ่าน 90  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (17 ก.ค. 2562)    อ่าน 72  ตอบ 0  

 
 
บร 0023.5/ว 4486 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 11 ส.ค. 2565 ]    
บร 0023.5/ว 4463 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
บร 0023.5/ว 4462 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
บร 0023.5/ว 479 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
0023.5/ว4436 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ สำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม &nda  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
บร 0023.3/ว475 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี ๒๕๖๕  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.3/ว4409 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี ๒๕๖๕  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.3/11982 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนฌฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัง  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.3/11981 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนฌฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัง  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.5/ว 472 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
0023.5/ว4398 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
0023.5/ว4397 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
0023.5/4396 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 9 ส.ค. 2565 ]  
0023.5/11826 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.5/ว 462 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 5 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.5/ว 4327 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2565)  [ 4 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.5/ว 461 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
บร 0023.3/11663 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์)  [ 3 ส.ค. 2565 ]  
0023.5/ว4269 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
0023.5/ว4268 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ส.ค. 2565 ]  
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
facebook
อบต. สายตะกู
facebook
อบต. สายตะกู
อบต. สายตะกู
 
อบต. สายตะกู จ.บุรีรัมย์
CLICK