หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
 
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายโท 9
 
ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สายตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู 2 มี.ค. 66 [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 11 [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 165 
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้ [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 138 
ประกาศอบต.สายตะกู เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาแ [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 162 
ประกาศ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 212 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริห [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 155 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำสายตะกู สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำสายตะกู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำสายตะกู สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 66 
 
 
สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1070 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 มี.ค. 2566 ]
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ กม. มท 0804.6/ว1080  [ 13 มี.ค. 2566 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1076  [ 13 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1075  [ 13 มี.ค. 2566 ]
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1069 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 13 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1062 บัญชีแนบ เอกสารแนบ  [ 13 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1051 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 10 มี.ค. 2566 ]
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2/2565 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1059 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 มี.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว1050 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว 1052 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินงาน/การเข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน กศ. มท 0816.3/ว961 บัญชีรายชื่อแนบท้าย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1048  [ 9 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) และรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว1039  [ 9 มี.ค. 2566 ]
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 9 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว6 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเป็นพี่เลี้ยงวิชาการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1047 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 9 มี.ค. 2566 ]
มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว1027  [ 9 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว1030  [ 8 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1012 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1011 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1025  [ 8 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1024  [ 8 มี.ค. 2566 ]
การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1023 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 8 มี.ค. 2566 ]
 
 
เรียน Duolingo English Test (1 มี.ค. 2566)    อ่าน 15  ตอบ 0  
สามารถสอบถามผ่านทางเว็ปบอร์ดได้แล้วนะครับวันนี้ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 205  ตอบ 3  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (17 ก.ค. 2562)    อ่าน 185  ตอบ 0  

 
 
0023.5/ว785 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)  [ 22 ก.พ. 2566 ]  
0023.5/ว785 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
0023.5/ว784 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
0023.5/ว783 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
0023.5/2062 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
0023.5/ว696 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
0023.5/;611 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/;610 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว569 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2565  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว73 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว72 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว462 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2566) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว461 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว394 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  [ 18 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/49 นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว379 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2565  [ 18 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว899 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 18 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว365 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2565– มีนาคม 2566)  [ 18 ม.ค. 2566 ]  
0023.5/ว258 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2566 ]  
0023.5ว7356 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 29 ธ.ค. 2565 ]  
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
facebook
อบต. สายตะกู
facebook
อบต. สายตะกู
อบต. สายตะกู