หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สายตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เปลี่ยนปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 58 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน สายโท 11 ใต้ หมู่ 12 [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 128 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. บ้านสานโท 10 ใต้ หมู่ที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 281 
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 139 
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 165 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างการขยายท่อจ่ายน้ำปะปา สายโท 10 เห [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 160 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสามย [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 153 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ e-bidding [ 7 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 167 
ประกาศ-เรื่อง-เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปี-งบประมาณ-พ.ศ.-2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 166 
ประกาศ-เรื่อง-แผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 142 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 3 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 139 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา บ้านสายโท 10 เหนือ หม [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 153 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 172 
 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 

 
 
บร0023.5/ว579 580 1-การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว579 580 2-การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.3/ว4934 การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว4933 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว4932 1-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว4932 2-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว4932 3-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.3/ว4908 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4จำนวน2เดือน เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2562 ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน1เดือน [ 4 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.3/ว4907 ซักซ้อมเเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม [ 4 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.3/ว4903 การกำหนดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.3/ว4906 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่4 จำนวน3เดือน เดือนกรกฏาคม-กันยายน2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]   
บร 0023.3/ว 558 1-การดำเนินงานโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 2 ก.ค. 2562 ]   
บร 0023.3/ว 558 2-การดำเนินงานโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 2 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว4829 การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว543 ว544 1-นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว543 ว544 2-นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว541 แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2562 ]   
บร0023.5/ว4729 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   
บร0023.3/524 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]   
บร0023.5/ว4411 การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556