หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
 

วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายโท 9
 

ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมไทย  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.สายตะกู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการบริการประชาชน
  ด้านสาธารณสุข
  ด้านการศึกษา
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.สายตะกู เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ภาระกิจซ่อมแซมถนนพื้นที่ตำบลสายตะกู หมู่2,4,6,9 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ออกสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนพัฒนาถนนเส้นยุทธศาสตร์ ในการสัญจรและเป็นเส้นทางลำเลียง [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
ประกาศ ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 14 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 46 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 78 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 [ 9 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 79 
ประกาศ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 80 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25 ม.ค. 65 [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 85 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 5 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 188 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตค 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 168 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตค 64 [ 20 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 152 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 186 
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 168 
ประกาศ อบต.สายตะกู เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกด [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 161 
ประกาศ อบต.สายตะกู เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 152 
 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
 
 
สามารถสอบถามผ่านทางเว็ปบอร์ดได้แล้วนะครับวันนี้ (11 พ.ค. 2565)    อ่าน 53  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (17 ก.ค. 2562)    อ่าน 39  ตอบ 0  

 
 
0023.5/ว2672 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
0023.5/ว2671 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
0023.5/ว2631 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
0023.5/ว276 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
ที่ บร 0023.3/ว2566 การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว2564 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว266 การรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 ปี ขึ้นไปที่รับวัคซีนเข็ม 2 ครบระยะเวลา 4-6 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว2567 การรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ 12 ปี ขึ้นไปที่รับวัคซีนเข็ม 2 ครบระยะเวลา 4-6 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว2570 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว267 ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
ที่ บร 0023.3/ว2571 การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มรอยต่อระหว่างช่วงชั้น  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/ว2573 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือน พฤษภาคม 2565)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/ว2572 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/;2531 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/;2530 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2565)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/;2529 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2565  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/ว2527 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เมษายน 2565)  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/6710 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
0023.5/ว2478 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน)  [ 29 เม.ย. 2565 ]  
0023.5/ว2477 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน มีนาคม 2565  [ 29 เม.ย. 2565 ]  
 
เริ่มนับ วันที่ 31 ต.ค. 2556
facebook
อบต. สายตะกู
facebook
อบต. สายตะกู
อบต. สายตะกู
 
อบต. สายตะกู จ.บุรีรัมย์
CLICK