หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ บร 0023.3/ว 575 การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
0023.5/ว4780 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน พฤษภาคม 2564  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 4718 การจดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2564) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 562 ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 561 ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 4606 ขอความอนุเคราะห์ยืมรถพยาบาลกู้ชีพและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถ  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว4605 โครงการฝึกอบรมเิ่มทักษะครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา และกำกับ ติดตาม เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 679