หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ บร 0023.3/ว934 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 002.3/ว8417 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว8446 แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนญาตดำำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 8444 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19) สำหรับกิจการตลาด พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว8455 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565)ของกระทรวงมหาดไทย (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว 8440 การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
ที่ บร 0023.3/ว8445 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
 
<< หน้าแรก...     5      6      7     (8)     9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 741