หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
บร0023.5/ว127 การนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2563 ]    
 
บร0023.5/ว129 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2563 ]    
 
บร0023.5/ว45,ว46 1-การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2563 ]    
 
บร0023.5/ว45,ว46 2-การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2563 ]    
 
0023.5/ว9,ว10 1-นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ม.ค. 2563 ]   
 
0023.5/ว9,ว10 2-นำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ม.ค. 2563 ]   
 
บร0023.5/ว7977 1-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2562  [ 17 ธ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 625