หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
0023.5/4611 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
0023.5/ว1521 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
0023.5/ว1520 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 2  [ 5 มี.ค. 2564 ]   
0023.5/231 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]   
0023.5/ว1418 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน ธันวาคม และมกราคม 2564  [ 2 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว223 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รายการค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อ.นางรอง อ.ชำนิ อ.พุทไธสง และ อ.หนองกี่  [ 2 มี.ค. 2564 ]  
0023.5/ว1304 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2563  [ 25 ก.พ. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 653