หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้ง 044-666-249
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในตำบล
วัดโคกกระชายสุวรรณคีรีห์ศรีเทพนคร
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวสายตะกู
องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู
1
2
3
   
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ บร 0023.3/ว 3736 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
ที่ บร 0023.3/ว 3735 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
ที่ บร 0023.3/ว 3737 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
ที่ บร 0023.3/ว 3739 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน การควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564-2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
ที่ บร 0023.3/ว3740 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์  [ 5 ก.ค. 2565 ]   
0023.5/ว3727 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
0023.5/ว411 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 ก.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 767